กิจกรรม : การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง


รายละเอียด :
    

     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายเดชภณ แก้วคุ้มภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ เปฌนประธานกรรมการ ผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565    อ่าน 38 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**