ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง รถปรับอากาศชั้นหนึ่ง (๒ ชั้น) ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   [23 พ.ย. 2563]
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**